Kapitola III - Práva dotknutej osoby

Článok 12 - Transparentnosť informácií, oznámenia a postupy výkonu práv dotknutej osoby

Opatrenia prevádzkovateľa s cieľom poskytovania informácií dotknutej osobe
Podpora výkonu práv dotknutej osoby
Informácie o opatreniach na základe čl. 15 až 22 nariadenia a príslušné súvisiace lehoty
Povinnosti prevádzkovateľa ak neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby
Oprávnenia prevádzkovateľa v kontexte neopodstatnených alebo neprimeraných žiadostí dotknutej osoby
Požadovanie dodatočných informácií zo strany prevádzkovateľa
Možnosti poskytovania informácií podľa čl. 13 a 14 nariadenia
Oprávnenie Komisie v kontexte článku 92 nariadenia

Článok 13 - Informácie, ktoré sa majú poskytovať pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

Informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Ďalšie informácie poskytované v prípade osobných údajov získaných od dotknutej osoby
Informácie poskytované dotknutej osobe pri úmysle prevádzkovateľa spracúvať jej údaje na iný ako pôvodný účel
Výnimky z uplatňovania odsekov 1 až 3 článku 13 nariadenia

Článok 14 - Informácie, ktoré sa majú poskytnúť, ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby

Poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Ďalšie poskytované informácie ak osobné údaje neboli získané od dotknutej osoby
Zásady poskytovania informácií podľa č. 14 ods. 1 a 2 nariadenia
Poskytovanie informácií v prípade spracúvania osobných údajov prevádzkovateľom na iný ako pôvodný účel
Výnimky z povinnosti prevádzkovateľa poskytovať informácie podľa čl. 14 ods. 1 až 4 nariadenia

Článok 15 - Právo dotknutej osoby na prístup k údajom

Právo dotknutej osoby získať potvrdenie o spracovaní jej osobných údajov
Právo na informácie o primeraných zárukách týkajúcich sa prenosu osobných údajov
Povinnosť poskytnúť dotknutej osobe kópiu osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných

Článok 16 - Právo na opravu

Právo dotknutej osoby na opravu jej osobných údajov

Článok 17 - Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“)

Dôvody oprávňujúce dotknutú osobu požadovať vymazanie osobných údajov
Povinnosti prevádzkovateľa po uplatnení práva na vymazanie osobných údajov
Výnimka z uplatňovania čl. 17, ods. 1 a 2 nariadenia

Článok 18 - Právo na obmedzenie spracúvania

Prípady obmedzenia spracúvania osobných údajov dotknutej osoby
Spracúvanie osobných údajov po uplatnení práva dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania
Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči dotknutej osobe v kontexte zrušenia obmedzenia spracúvania

Článok 19 - Oznamovacia povinnosť v súvislosti s opravou alebo vymazaním osobných údajov alebo obmedzením spracúvania

Informačná povinnosť prevádzkovateľa voči príjemcom

Článok 20 - Právo na prenosnosť údajov

Právo dotknutej osoby na získanie a prenos jej osobných údajov
Prenos osobných údajov od jedného prevádzkovateľa k druhému
Obmedzenie uplatňovania práva na získanie osobných údajov
Obmedzenie nepriaznivých dôsledkov na práva a slobody iných

Článok 21 - Právo namietať

Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov
Právo dotknutej osoby namietať voči spracúvaniu jej osobných údajov na účely marketingu
Zákaz spracúvania osobných údajov dotknutej osoby po uplatnení námietky podľa čl. 21, ods. 2 nariadenia
Povinnosť informovať dotknutú osobu existencii práva namietať spracúvanie jej osobných údajov
Uplatňovanie práva dotknutej osoby namietať automatizovanými prostriedkami s použitím technických špecifikácií
Právo dotknutej osoby namietať spracúvanie jej osobných údajov na účely vedeckého alebo historického výskumu alebo na štatistické účely

Článok 22 - Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania

Právo dotknutej osoby namietať voči rozhodnutiu, založenom na automatizovanom spracúvaní
Obmedzenie uplatňovania čl. 22, ods. 1 nariadenia
Postup prevádzkovateľa v prípade uplatnenia postupu v zmysle čl. 22, ods. 2 písm. a) až c) nariadenia
Rozhodnutia prijaté v zmysle čl. 22 ods. 2 nariadenia

Článok 23 - Obmedzenia

Obmedzenie rozsahu práv a povinností ustanovených v čl. 12 až 22, čl. 34 a čl. 5 nariadenia
Minimálny rozsah osobitných ustanovení v prípade opatrení v zmysle čl. 23, ods. 1 nariadenia