Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) poľnohospodárstvo,

b) lesné hospodárstvo,

c) pozemkové úpravy a ochranu poľnohospodárskej pôdy,

d) závlahové systémy a odvodňovacie systémy,

e) veterinárnu kontrolu, veterinárnu inšpekciu a veterinárny dozor,

f) rastlinolekársku starostlivosť,

g) plemenársky dozor,

h) rybárstvo v oblasti akvakultúry a morského rybolovu,

i) poľovníctvo,

j) potravinárstvo a potravinový dozor,

k) spracovanie dreva vrátane biotechnológií,

l) regionálny rozvoj okrem koordinácie prípravy politík regionálneho rozvoja a okrem koordinácie využívania finančných prostriedkov z fondov Európskej únie,

m) pozemkové spoločenstvá.

 

(2) Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky plní úlohy súvisiace s rozvojom vidieka.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky - právne predpisy



Počet zobrazení: 443