Garanti legislatívy Slovenskej republiky

Názov subjektu Akronym
Legislatíva SR nepriradená konkrétnym orgánom verejnej moci NEZ
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky MDV SR
Ministerstvo financií Slovenskej republiky MF SR
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky MH SR
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky MIRRI SR
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky MK SR
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky MO SR
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky MPRV SR
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky MPSVR SR
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky MŠVVaŠ SR
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky MS SR
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky MV SR
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky MZV SR
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky MZ SR
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky MŽP SR
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky NKÚ SR
Národná banka Slovenska NBS
Národná rada Slovenskej republiky NR SR
Národný bezpečnostný úrad NBÚ
Prezident Slovenskej republiky PREZ SR
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky PMÚ SR
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky SŠHR SR
Štatistický úrad Slovenskej republiky ŠÚ SR
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky ÚGKK SR
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky ÚJD SR
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky ÚNMS SR
Úrad pre verejné obstarávanie ÚVO
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky ÚPV SR
Úrad vlády Slovenskej republiky ÚV SR
Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky ÚOOÚ SR
Ústavný súd Slovenskej republiky ÚS SR