Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre tvorbu a ochranu životného prostredia vrátane

a) ochrany prírody a krajiny,

b) vodného hospodárstva, ochrany pred povodňami, ochrany akosti a množstva vôd a ich racionálneho využívania a rybárstva okrem akvakultúry a morského rybolovu,

c) ochrany ovzdušia, ozónovej vrstvy a klimatického systému Zeme,

d) ekologických aspektov územného plánovania,

e) odpadového hospodárstva,

f) posudzovania vplyvov na životné prostredie,

g) zabezpečovania jednotného informačného systému o životnom prostredí a plošného monitoringu,

h) geologického výskumu a prieskumu,

i) ochrany a regulácie obchodu s ohrozenými druhmi voľne žijúcich živočíchov a voľne rastúcich rastlín,

j) geneticky modifikovaných organizmov.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 479