Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
1. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky NEZ Linka na strom
2. Ústavný zákon č. 84/2017 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Maďarskom NEZ Linka na strom
3. Ústavný zákon č. 493/2011 Z. z o rozpočtovej zodpovednosti NEZ Linka na strom
4. Ústavný zákon č. 254/2006 Z. z. o zriadení a činnosti výboru Národnej rady Slovenskej republiky na preskúmavanie rozhodnutí Národného bezpečnostného úradu NR SR Linka na strom
5. Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie NR SR Linka na strom
6. Ústavný zákon č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov NEZ Linka na strom
7. Ústavný zákon č. 160/2003 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Poľskou republikou NEZ Linka na strom
8. Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu MO SR Linka na strom
9. Ústavný zákon č. 47/1996 Z. z. o súhlase so zmenami štátnej hranice medzi Slovenskou republikou a Českou republikou NEZ Linka na strom
10. Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách MF SR Linka na strom
11. Zákon č. 69/2020 Z. z. o mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 v oblasti zdravotníctva MZ SR Linka na strom
12. Zákon č. 67/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach vo finančnej oblasti v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 MF SR Linka na strom
13. Zákon č. 62/2020 Z. z. o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19 a v justícii a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony MS SR Linka na strom
14. Zákon č. 395/2019 Z. z. o občianskych preukazoch MV SR Linka na strom
15. Zákon č. 385/2019 Z. z. o kompenzačnom príspevku baníkom MH SR Linka na strom
16. Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska MH SR Linka na strom
17. Zákon č. 370/2019 Z. z. o finančnej podpore činnosti cirkví a náboženských spoločností MK SR Linka na strom
18. Zákon č. 310/2019 Z. z. o Fonde na podporu športu MŠVVaŠ SR Linka na strom
19. Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov MŽP SR Linka na strom
20. Zákon č. 299/2019 Z. z. o dohľade a pomoci pri riešení neodôvodnenej geografickej diskriminácie zákazníka na vnútornom trhu a o zmene zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa MH SR Linka na strom
21. Zákon č. 233/2019 Z. z. o ukončení niektorých exekučných konaní MS SR Linka na strom
22. Zákon č. 231/2019 Z. z. o výkone detencie MS SR Linka na strom
23. Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu MŠVVaŠ SR Linka na strom
24. Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve MDV SR Linka na strom
25. Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 MV SR Linka na strom
26. Zákon č. 215/2019 Z. z. o zaručenej elektronickej fakturácii a centrálnom ekonomickom systéme MF SR Linka na strom
27. Zákon č. 151/2019 Z. z. o poskytovaní dotácií na podporu rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky MDV SR Linka na strom
28. Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov MŽP SR Linka na strom
29. Zákon č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch MŠVVaŠ SR Linka na strom
30. Zákon č. 88/2019 Z. z., ktorým sa zrušuje zákon č. 385/2018 Z. z. o osobitnom odvode obchodných reťazcov MF SR Linka na strom
31. Zákon č. 91/2019 Z. z. o neprimeraných podmienkach v obchode s potravinami MPRV SR Linka na strom
32. Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy MIRRI SR Linka na strom
33. Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu MV SR Linka na strom
34. Zákon č. 43/2019 Z. z. o poskytnutí pomoci v poľnohospodárskej prvovýrobe MPRV SR Linka na strom
35. Zákon č. 30/2019 Z. z. o hazardných hrách MF SR Linka na strom
36. Zákon č. 35/2019 Z. z. o finančnej správe MF SR Linka na strom
37. Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia MF SR Linka na strom
38. Zákon č. 350/2018 Z. z. o ochrane majetku v plynárenstve MH SR Linka na strom
39. Zákon č. 346/2018 Z. z. o registri mimovládnych neziskových organizácií MV SR Linka na strom
40. Zákon č. 314/2018 Z. z. o Ústavnom súde Slovenskej republiky ÚS SR Linka na strom
41. Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde MŽP SR Linka na strom
42. Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) MH SR Linka na strom
43. Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) ÚJD SR Linka na strom
44. Zákon č. 286/2018 Z. z. o výbere kandidátov na funkciu európskeho prokurátora a európskeho delegovaného prokurátora v Európskej prokuratúre MS SR Linka na strom
45. Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania MŠVVaŠ SR Linka na strom
46. Zákon č. 177/2018 Z. z. o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) MIRRI SR Linka na strom
47. Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu MH SR Linka na strom
48. Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii ÚNMS SR Linka na strom
49. Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh MPRV SR Linka na strom
50. Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke MDV SR Linka na strom