Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov


Popis

Úplný názov zákona: 

 

302/2019 Z. z.

ZÁKON z 11. septembra 2019 o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri zálohovaní jednorazových obalov na nápoje,

b) postavenie a úlohy správcu zálohového systému jednorazových obalov na nápoje (ďalej len „správca“),

c) pôsobnosť orgánov štátnej správy pre oblasť zálohovania jednorazových obalov na nápoje a odpadov z týchto obalov,

d) štátny dozor a postup orgánov štátneho dozoru pri jeho výkone, správne delikty a konanie o ukladaní pokút.

 

(2)

Tento zákon sa vzťahuje na jednorazové obaly na nápoje, ktoré sa uvádzajú na trh v Slovenskej republike1) (ďalej len „trh“) a na odpady z týchto obalov.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 302/2019 Z. z. o zálohovaní jednorazových obalov na nápoje a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Garant Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Dátum platnosti Sept. 11, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Odpadové hospodárstvo