Subjekty regulácií


Štátne orgány a organizácie

Agentúra na podporu výskumu a vývoja
Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity
Agentúra pre rozvoj vidieka
Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
Antidopingová agentúra Slovenskej republiky
Archeologický ústav Slovenskej akadémie vied
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied
Audiovizuálny fond
Banská záchranná služba
Bezpečnostná rada Slovenskej republiky
BIBIANA, medzinárodný dom umenia pre deti
Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied
Bytová agentúra rezortu ministerstva obrany
Centrum biológie rastlín a biodiverzity Slovenskej akadémie vied
Centrum bioved Slovenskej akadémie vied
Centrum experimentálnej medicíny Slovenskej akadémie vied
Centrum právnej pomoci
Centrum pre deti a rodiny
Centrum pre liečbu drogových závislostí
Centrum pre medzinárodnoprávnu ochranu detí a mládeže
Centrum spoločenských a psychologických vied Slovenskej akadémie vied
Centrum spoločných činností Slovenskej akadémie vied
Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky
Centrum vied o umení Slovenskej akadémie vied
Chemický ústav Slovenskej akadémie vied
Colný úrad
Colný úrad Bratislava
Ďalšie príspevkové organizácie zriadené obcou/mestom
Ďalšie príspevkové organizácie zriadené vyšším územným celkom
Ďalšie rozpočtové organizácie zriadené obcou/mestom
Ďalšie rozpočtové organizácie zriadené vyšším územným celkom
Daňový úrad
DataCentrum
Detská fakultná nemocnica
Detská fakultná nemocnica s poliklinikou
Diplomatická misia
Divadelný ústav
Divadlo Nová scéna
Dopravný úrad
Environmentálny fond
Exportno-importná banka Slovenskej republiky
Fakultná nemocnica
Fakultná nemocnica s poliklinikou
Filozofický ústav Slovenskej akadémie vied
Finančné riaditeľstvo Slovenskej republiky
Fond na podporu kultúry národnostných menšín
Fond na podporu športu
Fond na podporu umenia
Fond na podporu vzdelávania
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky
Generálne riaditeľstvo Zboru väzenskej a justičnej stráže
Geografický ústav Slovenskej akadémie vied
Hasičský a záchranný zbor Slovenskej republiky
Historický ústav Slovenskej akadémie vied
Hlavný banský úrad
Horská záchranná služba
Hudobné centrum
Implementačná agentúra Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Inšpektorát práce
Inšpektorát Slovenskej obchodnej inšpekcie
Inšpektorát životného prostredia
Inštitút nukleárnej a molekulárnej medicíny
Inštitút pre pracovnú rehabilitáciu občanov so zdravotným postihnutím
Inštitút pre výskum práce a rodiny
Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov
IUVENTA - Slovenský inštitút mládeže
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra Slovenskej akadémie vied
Justičná akadémia Slovenskej republiky
Kancelária Najvyššieho súdu Slovenskej republiky
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky
Kancelária prezidenta Slovenskej republiky
Kancelária Súdnej rady Slovenskej republiky
Kancelária Ústavného súdu Slovenskej republiky
Kancelária verejného ochrancu práv
Komora geodetov a kartografov
Komora kominárov Slovenska
Komora reštaurátorov
Komora veterinárnych lekárov Slovenskej republiky
Konzulárny úrad
Krajská prokuratúra
Krajské riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Krajské riaditeľstvo Policajného zboru
Krajský pamiatkový úrad
Krajský súd
Kriminálny úrad finančnej správy
Literárne informačné centrum
Matematický ústav Slovenskej akadémie vied
Matica slovenská
Medzinárodné laserové centrum
Mesto Bratislava
Mesto Košice
Metodicko-pedagogické centrum
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky
Ministerstvo obrany Slovenskej republiky
Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky
Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky
Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky
Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Múzeum obchodu Bratislava
Múzeum Slovenského národného povstania
Múzeum vo Svätom Antone
Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky
Najvyšší súd Slovenskej republiky
Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby
Národná banka Slovenska
Národná rada Slovenskej republiky
Národná transfúzna služba SR
Národná transplantačná organizácia
Národná zoologická záhrada Bojnice
Národné centrum zdravotníckych informácií
Národné lesnícke centrum
Národné osvetové centrum
Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum
Národné rehabilitačné centrum Kováčová
Národné športové centrum
Národný bezpečnostný úrad
Národný inšpektorát práce
Národný jadrový fond
Národný onkologický ústav v Bratislave
Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania
Národný ústav detských chorôb
Národný ústav reumatických chorôb
Národný ústav tuberkulózy, pľúcnych chorôb a hrudníkovej chirurgie Vyšné Hágy
Nemocnica pre obvinených a odsúdených
Nemocnica Rázsochy
Notárska komora Slovenskej republiky
Obec
Obvodný banský úrad
Okresná prokuratúra
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru
Okresný súd
Okresný úrad
Okresný úrad v sídle kraja
Operačné stredisko záchrannej zdravotnej služby Slovenskej republiky
Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Pamiatkový úrad Slovenskej republiky
Plemenárska inšpekcia Slovenskej republiky
Pôdohospodárska platobná agentúra
Policajný zbor Slovenskej republiky
Prezident Slovenskej republiky
Protimonopolný úrad Slovenskej republiky
Psychiatrická liečebňa
Psychiatrická nemocnica
Puncový úrad Slovenskej republiky
Rada pre riešenie krízových situácií
Rada pre vysielanie a retransmisiu
Regionálna veterinárna a potravinová správa
Regionálny úrad verejného zdravotníctva
Rehabilitačné stredisko pre zrakovo postihnutých
Rozhlas a televízia Slovenska
Školské inšpekčné centrum
Slavistický ústav Jána Stanislava Slovenskej akadémie vied
Slovenská advokátska komora
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu
Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu
Slovenská agentúra životného prostredia
Slovenská akadémia vied
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo
Slovenská banská komora
Slovenská filharmónia
Slovenská informačná služba
Slovenská inovačná a energetická agentúra
Slovenská inšpekcia životného prostredia
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči
Slovenská komora architektov
Slovenská komora audítorov
Slovenská komora daňových poradcov
Slovenská komora exekútorov
Slovenská komora fyzioterapeutov
Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov
Slovenská komora medicínsko-technických pracovníkov
Slovenská komora ortopedických technikov
Slovenská komora patentových zástupcov
Slovenská komora psychológov
Slovenská komora sestier a pôrodných asistentiek
Slovenská komora sociálnych pracovníkov a asistentov sociálnej práce
Slovenská komora stavebných inžinierov
Slovenská komora zdravotníckych záchranárov
Slovenská komora zubných lekárov
Slovenská komora zubných technikov
Slovenská lekárnická komora
Slovenská lekárska komora
Slovenská lesnícka komora
Slovenská národná akreditačná služba
Slovenská národná galéria
Slovenská národná knižnica
Slovenská obchodná a priemyselná komora
Slovenská obchodná inšpekcia
Slovenská pedagogická knižnica
Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora
Slovenská poľovnícka komora
Slovenská správa ciest
Slovenská stavebná inšpekcia
Slovenská ústredná hvezdáreň
Slovenská zdravotnícka univerzita
Slovenská živnostenská komora
Slovenské banské múzeum
Slovenské centrum dizajnu
Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva
Slovenské národné divadlo
Slovenské národné múzeum
Slovenské technické múzeum
Slovenský filmový ústav
Slovenský historický ústav v Ríme
Slovenský hydrometeorologický ústav
Slovenský ľudový umelecký kolektív (SĽUK)
Slovenský metrologický inšpektorát
Slovenský metrologický ústav
Slovenský pozemkový fond
Sociálna poisťovňa
Sociologický ústav Slovenskej akadémie vied
Špecializovaná geriatrická nemocnica Podunajské Biskupice
Špecializovaný trestný súd
Športové centrum polície
Správa štátnych hmotných rezerv Slovenskej republiky
Správa účelových zariadení Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR - SÚZA
Štatistický úrad Slovenskej republiky
Štátna filharmónia Košice
Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky
Štátna opera
Štátna pokladnica
Štátna školská inšpekcia
Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici
Štátna vedecká knižnica v Košiciach
Štátna vedecká knižnica v Prešove
Štátna veterinárna a potravinová správa Slovenskej republiky
Štátne divadlo Košice
Štátne lesy tatranského národného parku Tatranská Lomnica
Štátny fond rozvoja bývania
Štátny geologický ústav Dionýza Štúra
Štátny inštitút odborného vzdelávania
Štátny komorný orchester Žilina
Štátny pedagogický ústav
Štátny ústav pre kontrolu liečiv
Štátny veterinárny a potravinový ústav
Stavebný inšpektorát
Súdna rada Slovenskej republiky
Tanečné divadlo Ifjú Szivek
Tlačová agentúra Slovenskej republiky
Umelecký súbor Lúčnica
Univerzitná knižnica v Bratislave
Univerzitná nemocnica
Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky
Úrad inšpekčnej služby
Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky
Úrad komisára pre deti
Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím
Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky
Úrad práce sociálnych vecí a rodiny
Úrad pre dohľad nad výkonom auditu
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou
Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky
Úrad pre obrannú štandardizáciu, kodifikáciu a štátne overovanie kvality
Úrad pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb
Úrad pre reguláciu hazardných hier
Úrad pre reguláciu sieťových odvetví
Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí
Úrad pre verejné obstarávanie
Úrad pre vybrané hospodárske subjekty
Úrad priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky
Úrad verejného zdravotníctva
Úrad vládneho auditu
Úrad vlády Slovenskej republiky
Ústav anorganickej chémie Slovenskej akadémie vied
Ústav etnológie a sociálnej antropológie Slovenskej akadémie vied
Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied
Ústav krajinnej ekológie Slovenskej akadémie vied
Ústav na výkon trestu odňatia slobody
Ústav na výkon trestu odňatia slobody pre mladistvých
Ústav na výkon väzby
Ústav orientalistiky Slovenskej akadémie vied
Ústav pamäti národa
Ústav politických vied Slovenskej akadémie vied
Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied
Ústav štátnej kontroly veterinárnych biopreparátov a liečiv
Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied
Ústav svetovej literatúry Slovenskej akadémie vied
Ústav výskumu sociálnej komunikácie Slovenskej akadémie vied
Ústavný súd Slovenskej republiky
Ústredie ekumenickej pastoračnej služby v ozbrojených silách Slovenskej republiky a ozbrojených zboroch Slovenskej republiky
Ústredie ľudovej umeleckej výroby
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny
Ústredná knižnica Slovenskej akadémie vied
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky
Verejná vysoká škola
Verejný ochranca práv
Vláda Slovenskej republiky
Vojenská polícia Slovenskej republiky
Vojenské športové centrum DUKLA Banská Bystrica
Vojenské spravodajstvo
Vojenský historický ústav
Vojenský technický a skúšobný ústav Záhorie
Vojenský úrad sociálneho zabezpečenia
Výskumná agentúra
Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Výskumný ústav geodézie a kartografie v Bratislave
Výskumný ústav vodného hospodárstva
Vyšší územný celok
Vzdelávacie a doškoľovacie zariadenie VS – Financie Tatranská Lomnica
Záchranná a dopravná zdravotnícka služba Bratislava
Záchranná služba Košice
Zbor väzenskej a justičnej stráže Slovenskej republiky


Právnické osoby (ostatné)

Akciová spoločnosť
Banka
Burza cenných papierov
Bytové družstvo
Cirkev
Doplnková dôchodková spoločnosť
Družstvo
Európska spoločnosť
Európske družstvo
Európske zoskupenie hospodárskych záujmov
Jednoduchá spoločnosť na akcie
Komanditná spoločnosť
Komoditná burza
Komora (s výnimkou profesných komôr)
Náboženská organizácia
Nadácia
Neinvestičný fond
Nezisková organizácia
Politická strana, politické hnutie
Poľnohospodárske družstvo
Spoločenstvo vlastníkov
Spoločnosť s ručením obmedzeným
Spoločný podnik
Spotrebné družstvo
Štátny podnik
Súkromná vysoká škola
Verejná obchodná spoločnosť
Výrobné družstvo
Záujmová organizácia družstiev
Záujmové združenie
Záujmové združenie právnických osôb
Zdravotná poisťovňa
Združenie (zväz, spolok, spoločnosť, klub ai.)


Fyzické osoby

Maloletá osoba
Mladistvá osoba
Plnoletá osoba
Plnoletá osoba pozbavená spôsobilosti na právne úkony
Plnoletá osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony


Regulované povolania, podnikatelia a živnostníci

Fyzická osoba podnikajúca na základe iného ako živnostenského zákona – slobodné povolanie
Fyzická osoba podnikajúca na základe živnostenského zákona
Fyzická osoba – podnikateľ
Fyzická osoba – podnikateľ zapísaný v obchodnom registri
Notár
Policajt
Prokurátor


Zahraničné subjekty

Zahraničná osoba, právnická osoba so sídlom mimo územia SR
Zahraničné kultúrne, informačné stredisko, rozhlasová, tlačová a televízna agentúra
Zastúpenie zahraničnej právnickej osoby
Zastupiteľský orgán iného štátu


Nešpecifikované subjekty

Autorizovaný subjekt
Ktorýkoľvek subjekt
Všetky subjekty


Subjekty medzinárodného práva

Belgické kráľovstvo
Bulharská republika
Česká republika
Chorvátska republika
Cyperská republika
Dánske kráľovstvo
Estónska republika
Európska centrálna banka
Európska únia
Európske združenie voľného obchodu
Európsky hospodársky priestor
Fínska republika
Francúzska republika
Grécka republika
Holandské kráľovstvo
Írska republika
Islandská republika
Lichtenštajnské kniežatstvo
Litovská republika
Lotyšská republika
Luxemburské veľkovojvodstvo
Maďarská republika
Maltská republika
Medzinárodná organizácia
Nemecká spolková republika
Nórske kráľovstvo
Organizácia Severoatlantickej zmluvy
Poľská republika
Portugalská republika
Rakúska republika
Rumunsko
Slovenská republika
Slovinská republika
Španielske kráľovstvo
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska
Švajčiarska konfederácia
Švédske kráľovstvo
Talianska republika