Plnoletá osoba s obmedzenou spôsobilosťou na právne úkony

Pre daný subjekt momentálne nie sú v databáze predpisy s relevantnými reguláciami.