Úrad pre reguláciu sieťových odvetví

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: