Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: