Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: