Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky

Právne predpisy obsahujúce práva a povinnosti subjektu: