Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke


Popis

Úplný názov zákona:

 

106/2018 Z. z.

ZÁKON zo 14. marca 2018 o prevádzke vozidiel v cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet zákona

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) technické požiadavky a schvaľovanie vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia vrátane ich overovania na účely schvaľovania na prevádzku v cestnej premávke,

b) podmienky uvádzania a sprístupňovania vozidiel, systémov, komponentov, samostatných technických jednotiek a nebezpečných častí alebo vybavenia na trhu a dohľad nad trhom,

c) práva a povinnosti osôb, ktoré vyrábajú, uvádzajú na trh alebo sprístupňujú na trhu alebo uvádzajú do prevádzky v cestnej premávke vozidlá, systémy, komponenty, samostatné technické jednotky, nebezpečné časti alebo vybavenia,

d) doklady vozidla,

e) podmienky prevádzky vozidiel v cestnej premávke,

f) povinnosti prevádzkovateľov vozidiel,

g) zákazy na trhu v súvislosti s vozidlami, systémami, komponentmi, samostatnými technickými jednotkami a nebezpečnými časťami alebo vybavením a s tým spojenými službami,

h) vyradenie vozidiel z prevádzky v cestnej premávke,

i) cestnú technickú kontrolu,

j) systém kontroly upevnenia nákladu,

k) poverovanie osôb výkonom technických služieb a ich činnosti,

l) technickú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú stanice technickej kontroly,

m) emisnú kontrolu, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská emisnej kontroly,

n) kontrolu originality, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská kontroly originality,

o) montáž plynových zariadení, práva a povinnosti osôb, ktoré prevádzkujú pracoviská montáže plynových zariadení.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 106/2018 Z. z. o prevádzke vozidiel v cestnej premávke
Garant Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


Dátum platnosti March 14, 2018
Dátum účinnosti Sept. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Cestná doprava a cestná infraštruktúra