Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie


Popis

Úplný názov zákona: 

 

397/2004 Z. z. 

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 24. júna 2004 o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie

 

Čl. 1

 

(1)

Vláda Slovenskej republiky (ďalej len „vláda“) alebo poverený člen vlády predkladá Národnej rade Slovenskej republiky návrhy právne záväzných aktov a iných aktov Európskych spoločenstiev a Európskej únie, o ktorých budú rokovať zástupcovia vlád členských štátov Európskej únie, a informuje ju o ostatných záležitostiach súvisiacich s členstvom Slovenskej republiky v Európskych spoločenstvách a Európskej únii.

 

(2)

Vláda alebo poverený člen vlády predkladá Národnej rade Slovenskej republiky v dostatočnom časovom predstihu návrh stanoviska Slovenskej republiky k návrhom aktov podľa odseku 1, ktorého súčasťou je najmä odhad ich vplyvu a dosahu na Slovenskú republiku.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 397/2004 Z. z. o spolupráci Národnej rady Slovenskej republiky a vlády Slovenskej republiky v záležitostiach Európskej únie
Garant Národná rada Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 24, 2004
Dátum účinnosti Aug. 1, 2004


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Legislatíva v pôsobnosti Národnej rady Slovenskej republiky