Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
51. Zákon č. 87/2018 Z. z. o radiačnej ochrane MZ SR Linka na strom
52. Zákon č. 112/2018 Z. z.o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch MPSVR SR Linka na strom
53. Zákon č. 111/2018 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu MIRRI SR Linka na strom
54. Zákon č. 60/2018 Z. z. o technickej normalizácii ÚNMS SR Linka na strom
55. Zákon č. 57/2018 Z. z. o regionálnej investičnej pomoci MH SR Linka na strom
56. Zákon č. 56/2018 Z. z. o posudzovaní zhody výrobku, sprístupňovaní určeného výrobku na trhu ÚNMS SR Linka na strom
57. Zákon č. 69/2018 Z. z. o kybernetickej bezpečnosti NBÚ Linka na strom
58. Zákon č. 333/2017 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2018 MF SR Linka na strom
59. Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov MS SR Linka na strom
60. Zákon č. 274/2017 Z. z. o obetiach trestných činov MS SR Linka na strom
61. Zákon č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcii MŠVVaŠ SR Linka na strom
62. Zákon č. 138/2017 Z. z. o Fonde na podporu kultúry národnostných menšín MK SR Linka na strom
63. Zákon č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe ÚV SR Linka na strom
64. Zákon č. 54/2017 Z. z. o európskom príkaze na zablokovanie účtov a o doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov MS SR Linka na strom
65. Zákon č. 357/2016 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2017 MF SR Linka na strom
66. Zákon č. 315/2016 Z. z. o registri partnerov verejného sektora MS SR Linka na strom
67. Zákon č. 307/2016 Z. z. o upomínacom konaní MS SR Linka na strom
68. Zákon č. 302/2016 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 545/2010 Z. z. o poskytovaní dotácií v pôsobnosti Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky a o zmene a doplnení zákona č. 617/2007 Z. z. o oficiálnej rozvojovej pomoci a o doplnení zákona č. 575/2001 Z. z. o organizácii činnosti vlády a organizácii ústrednej štátnej správy v znení neskorších predpisov v znení zákona č. 287/2012 Z. z. MS SR Linka na strom
69. Zákon č. 317/2016 Z. z. o požiadavkách a postupoch pri odbere a transplantácii ľudského orgánu, ľudského tkaniva a ľudských buniek (transplantačný zákon) MZ SR Linka na strom
70. Zákon č. 290/2016 Z. z. o podpore malého a stredného podnikania MH SR Linka na strom
71. Zákon č. 272/2016 Z. z. o dôveryhodných službách pre elektronické transakcie na vnútornom trhu (zákon o dôveryhodných službách) NBÚ Linka na strom
72. Zákon č. 90/2016 Z. z. o úveroch na bývanie NBS Linka na strom
73. Zákon č. 440/2015 Z. z. o športe MŠVVaŠ SR Linka na strom
74. Zákon č. 89/2016 Z. z. o výrobe, označovaní a predaji tabakových výrobkov a súvisiacich výrobkov MZ SR Linka na strom
75. Zákon č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií MŠVVaŠ SR Linka na strom
76. Zákon č. 447/2015 Z. z. o miestnom poplatku za rozvoj MF SR Linka na strom
77. Zákon č. 411/2015 Z. z. o štátnom rozpočte na rok 2016 MF SR Linka na strom
78. Zákon č. 400/2015 Z. z. o tvorbe právnych predpisov a o Zbierke zákonov Slovenskej republiky MS SR Linka na strom
79. Zákon č. 392/2015 Z. z. o rozvojovej spolupráci MZV SR Linka na strom
80. Zákon č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní ÚVO Linka na strom
81. Zákon č. 125/2016 Z. z. o niektorých opatreniach súvisiacich s prijatím Civilného sporového poriadku, Civilného mimosporového poriadku a Správneho súdneho poriadku MS SR Linka na strom
82. Zákon č. 91/2016 Z. z. o trestnej zodpovednosti právnických osôb MS SR Linka na strom
83. Zákon č. 397/2015 Z. z., ktorým sa na účely Trestného zákona ustanovuje zoznam látok s anabolickým alebo iným hormonálnym účinkom MS SR Linka na strom
84. Zákon č. 398/2015 Z. z. o európskom ochrannom príkaze v trestných veciach MS SR Linka na strom
85. Zákon č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov MH SR Linka na strom
86. Zákon č. 378/2015 Z. z. o dobrovoľnej vojenskej príprave MO SR Linka na strom
87. Zákon č. 423/2015 Z. z. o štatutárnom audite a o zmene a doplnení zákona č. 431/2002 Z. z. o účtovníctve MF SR Linka na strom
88. Zákon č. 387/2015 Z. z. o jednotnom informačnom systéme v cestnej doprave MDV SR Linka na strom
89. Zákon č. 351/2015 Z. z. o cezhraničnej spolupráci pri vysielaní zamestnancov na výkon prác pri poskytovaní služieb MPSVR SR Linka na strom
90. Zákon č. 336/2015 Z. z. o podpore najmenej rozvinutých okresov MIRRI SR Linka na strom
91. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci) PMÚ SR Linka na strom
92. Zákon č. 357/2015 Z. z. o finančnej kontrole a audite MF SR Linka na strom
93. Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov MF SR Linka na strom
94. Zákon č. 281/2015 Z. z. o štátnej službe profesionálnych vojakov MO SR Linka na strom
95. Zákon č. 263/2015 Z. z. o pôsobnosti pre oblasť prístupu ku genetickým zdrojom a využívania prínosov vyplývajúcich z ich používania MŽP SR Linka na strom
96. Zákon č. 272/2015 Z. z. o registri právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci ŠÚ SR Linka na strom
97. Zákon č. 246/2015 Z. z. o správcoch bytových domov MDV SR Linka na strom
98. Zákon č. 189/2015 Z. z. o kultúrno-osvetovej činnosti MK SR Linka na strom
99. Zákon č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon MK SR Linka na strom
100. Zákon č. 176/2015 Z. z. o komisárovi pre deti a komisárovi pre osoby so zdravotným postihnutím MS SR Linka na strom