Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre

a) pracovnoprávne vzťahy a právne vzťahy volených funkcionárov orgánov územnej samosprávy,

b) bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci,

c) inšpekciu práce,

d) stratégiu zamestnanosti, koordináciu jej tvorby a politiku trhu práce,

e) sociálne poistenie, starobné dôchodkové sporenie a doplnkové dôchodkové sporenie,

f) štátne sociálne dávky, sociálne služby, podporu sociálneho začlenenia fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím do spoločnosti a pomoc v hmotnej núdzi,

g) sociálnoprávnu ochranu detí, sociálnu kuratelu a koordináciu štátnej rodinnej politiky,

h) rodovú rovnosť a rovnosť príležitostí a koordináciu štátnej politiky v danej oblasti,

i) sociálnu ekonomiku.

 

(2) Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky zabezpečuje výkon štátneho dozoru nad vykonávaním sociálneho poistenia a vykonáva dohľad nad poskytovaním sociálnych služieb.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 507