Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky

(1) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky je ústredným orgánom štátnej správy pre oblasť zahraničnej politiky a vzťahy Slovenskej republiky k ostatným štátom, medzinárodným organizáciám a zoskupeniam a európskym inštitúciám.

 

(2) Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky zabezpečuje

a) ochranu práv a záujmov Slovenskej republiky a jej občanov v zahraničí,

b) riadenie zastupiteľských úradov Slovenskej republiky,

c) styky s orgánmi a predstaviteľmi cudzích štátov v Slovenskej republike a v zahraničí,

d) hospodárenie a nakladanie s majetkom Slovenskej republiky v zahraničí, ktorý má vo svojej správe,

e) koordináciu prípravy a vnútroštátneho prerokúvania, uzatvárania, vyhlasovania, vykonávania a vypovedávania medzinárodných zmlúv,

f) rozvojovú spoluprácu,

g) koordináciu realizácie politík Európskej únie,

h) výkon štátnej politiky vo vzťahu k Slovákom žijúcim v zahraničí,

i) koordináciu presadzovania obchodno-ekonomických záujmov Slovenskej republiky v zahraničí a jednotnú prezentáciu Slovenskej republiky v zahraničí.

 

Odkaz na Slov-lex


Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky - právne predpisyPočet zobrazení: 490