Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve


Popis

Úplný názov zákona:

 

213/2019 Z. z.

ZÁKON z 25. júna 2019 o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet zákona

 

Tento zákon upravuje

 

a) postup a pravidlá na určovanie systému odplát za použitie verejného letiska a za poskytovanie letiskových služieb1) (ďalej len „letisková odplata“) a postup a pravidlá na určovanie výšky letiskovej odplaty,

b) postup a pravidlá na určovanie výšky odplaty za poskytovanie leteckej navigačnej služby,2)

c) štátny odborný dozor (ďalej len „dozor“) nad systémom letiskových odplát a nad systémom výkonnosti a spoplatňovania leteckých navigačných služieb,3)

d) účel, podmienky, rozsah, spôsob a kontrolu poskytovania príspevku v oblasti civilného letectva,

e) zverejňovanie informácií o poskytovaní príspevku v civilnom letectve.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 213/2019 Z. z. o odplatách a o poskytovaní príspevku v civilnom letectve
Garant Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 25, 2019
Dátum účinnosti Aug. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Civilné letectvo