Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu


Popis

Úplný názov zákona:

 

64/2019 Z. z.

ZÁKON z 5. februára 2019 o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje

 

a) pôsobnosť Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) v oblasti sprístupňovania strelnej zbrane1) na civilné použitie (ďalej len „strelná zbraň“) a streliva2) na civilné použitie (ďalej len „strelivo“) na trhu,

b) určený výrobok,3) ktorým je strelná zbraň a strelivo,

c) základné požiadavky na strelnú zbraň a strelivo,

d) sprístupňovanie strelnej zbrane a streliva na trhu,

e) práva a povinnosti výrobcu, dovozcu a distribútora strelnej zbrane a streliva,

f) predpoklad zhody,

g) posudzovanie zhody4) a postupy posudzovania zhody,

h) značky5) strelnej zbrane a streliva,

i) autorizáciu,

j) práva a povinnosti autorizovanej osoby,

k) dohľad nad dodržiavaním zákona.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 64/2019 Z. z. o sprístupňovaní strelných zbraní a streliva na civilné použitie na trhu
Garant Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Dátum platnosti Feb. 5, 2019
Dátum účinnosti Jan. 17, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Bezpečnosť a ochrana