Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov


Popis

Úplný názov zákona:

 

150/2019 Z. z.

ZÁKON z 10. mája 2019 o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 1 Úvodné ustanovenia

 

(1)

Tento zákon upravuje pre oblasť prevencie a manažmentu1) introdukcie2) a šírenia inváznych nepôvodných druhov živočíchov, rastlín, húb a mikroorganizmov3) (ďalej len „invázny nepôvodný druh“)

 

a) obmedzenia držby a nakladania s inváznymi nepôvodnými druhmi,

b) povinnosti a oprávnenia osôb,

c) opatrenia na zamedzenie introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov,

d) informačný systém o výskyte a šírení inváznych nepôvodných druhov (ďalej len „informačný systém“),

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy, štátnych organizácií a obcí,

f) zodpovednosť za porušenie povinností.

 

(2)

Účelom tohto zákona je ustanoviť pravidlá pre prevenciu, zmiernenie a minimalizáciu nepriaznivých vplyvov introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov na biodiverzitu4) a súvisiace ekosystémové služby,5) ako aj na ľudské zdravie, bezpečnosť a na hospodárstvo.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 150/2019 Z. z. o prevencii a manažmente introdukcie a šírenia inváznych nepôvodných druhov
Garant Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Dátum platnosti May 10, 2019
Dátum účinnosti Aug. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Ochrana životného prostredia