Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)


Popis

Úplný názov zákona:

 

308/2018 Z. z.

ZÁKON zo 17. októbra 2018 o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

§ 1 Základné ustanovenia

 

(1)

Národný jadrový fond (ďalej len „jadrový fond“) je štátny účelový fond1) so sídlom v Bratislave.

 

(2)

Účelom jadrového fondu je zabezpečiť financovanie činností súvisiacich s vnútroštátnym programom nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi (ďalej len „vnútroštátny program“), sústreďovať a spravovať finančné prostriedky určené na záverečnú časť mierového využívania jadrovej energie, zabezpečovať finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na nakladanie s jadrovými materiálmi neznámeho pôvodu2) a rádioaktívnymi materiálmi neznámeho pôvodu3) a spravovať finančné zábezpeky za vysokoaktívne žiariče podľa osobitného predpisu.4)

 

(3)

Jadrový fond pri výkone svojej pôsobnosti spolupracuje s obdobnými inštitúciami iných členských štátov Európskej únie a s Európskou komisiou. Jadrový fond informuje Európsku komisiu o finančnom zabezpečení vyraďovania jadrových zariadení a nakladania s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

 

(4)

Na účely tohto zákona sa za Európsku úniu považuje aj Európske spoločenstvo pre atómovú energiu.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 308/2018 Z. z. o Národnom jadrovom fonde a o zmene a doplnení zákona č. 541/2004 Z. z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon)
Garant Úrad jadrového dozoru Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 17, 2018
Dátum účinnosti Dec. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Legislatíva v pôsobnosti Úradu jadrového dozoru Slovenskej republiky