Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu


Popis

Úplný názov zákona: 

 

227/2002 Z. z.

ÚSTAVNÝ ZÁKON z 11. apríla 2002 o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu

 

 

Základné ustanovenia (Čl. 1)

 

(1)

Slovenská republika vykonáva štátnu moc s cieľom zachovať mier a bezpečnosť štátu, najmä brániť svoju zvrchovanosť, územnú celistvosť, nedotknuteľnosť hraníc a demokratický poriadok, chrániť život a zdravie osôb, základné práva a slobody, majetok a životné prostredie a plniť záväzky vyplývajúce z členstva v organizácii vzájomnej kolektívnej bezpečnosti a z medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná. Vypovedať vojnu alebo vyhlásiť vojnový stav, výnimočný stav a núdzový stav možno len za podmienok ustanovených v tomto ústavnom zákone. 

...

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Ústavný zákon č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu
Garant Ministerstvo obrany Slovenskej republiky


Dátum platnosti April 11, 2002
Dátum účinnosti Jan. 2, 2016


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Ústavný zákon
Oblasť Obrana Slovenskej republiky