Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu


Popis

Úplný názov zákona: 

 

228/2019 Z. z.

ZÁKON z 25. júna 2019 o príspevku za zásluhy v oblasti športu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje poskytovanie príspevku za zásluhy v oblasti športu (ďalej len „príspevok za zásluhy“) ako finančné ocenenie štátnych občanov Slovenskej republiky, ktorí ako športoví reprezentanti Československej republiky, Československej socialistickej republiky, Česko-slovenskej federatívnej republiky, Českej a Slovenskej Federatívnej republiky alebo Slovenskej republiky v období od 28. októbra 1918 získali na vybranej medzinárodnej súťaži medailové ocenenie.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 228/2019 Z. z. o príspevku za zásluhy v oblasti športu
Garant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 25, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Šport