Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde


Popis

Úplný názov zákona:

 

329/2018 Z. z.

ZÁKON zo 17. októbra 2018 o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

Predmet úpravy (§ 1)

 

(1)

Tento zákon upravuje platenie poplatkov za uloženie odpadov na

 

a) skládku odpadov,1)

b) odkalisko.

 

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na úložiská ťažobného odpadu podľa osobitného predpisu.2)

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z. z. o Environmentálnom fonde
Garant Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 17, 2018
Dátum účinnosti Jan. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Odpadové hospodárstvo