Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh


Popis

Úplný názov zákona: 

 

113/2018 Z. z.

ZÁKON zo 14. marca 2018 o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh a o zmene a doplnení zákona č. 280/2017 Z. z. o poskytovaní podpory a dotácie v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka a o zmene zákona č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky podľa § 1 ods. 2 zákona č. 543/2007 Z. z. o pôsobnosti orgánov štátnej správy pri poskytovaní podpory v pôdohospodárstve a rozvoji vidieka v znení neskorších predpisov ustanovuje:

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) práva a povinnosti hospodárskeho subjektu,1) ktorý uvádza drevo a výrobky z dreva2) na vnútorný trh,3)

b) práva a povinnosti obchodníka,4)

c) práva a povinnosti prepravcu dreva a výrobkov z dreva (ďalej len „prepravca“),

d) povinnosti monitorovacej organizácie,5)

e) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh,

f) priestupky a iné správne delikty v oblasti uvádzania dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh.

 

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na

 

a) drevo, na ktoré sa vzťahuje medzinárodná zmluva, ktorou je Slovenská republika viazaná,6) alebo osobitné predpisy,7)

b) výrobok z dreva, ktorého životný cyklus je ukončený a ďalej možno s ním nakladať len ako s odpadom.8)

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 113/2018 Z. z. o uvádzaní dreva a výrobkov z dreva na vnútorný trh
Garant Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky


Dátum platnosti March 14, 2018
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Lesné hospodárstvo