Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy


Popis

Úplný názov zákona:

 

95/201906 Z. z.

ZÁKON z 27. marca 2019 o informačných technológiách vo verejnej správe a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

§ 1

 

(1)

Tento zákon ustanovuje

 

a) organizáciu správy informačných technológií verejnej správy,

b) práva a povinnosti orgánu vedenia a orgánu riadenia v oblasti informačných technológií verejnej správy, na ktoré sa vzťahuje tento zákon,

c) základné požiadavky kladené na informačné technológie verejnej správy a na ich správu.

 

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na informačné technológie verejnej správy, ktoré sa týkajú zabezpečenia obrany Slovenskej republiky, bezpečnosti Slovenskej republiky, ochrany utajovaných skutočností1) a citlivých informácií.2)

 

(3)

Na informačné technológie verejnej správy sa vzťahuje osobitný predpis,3) ak tento zákon v § 18 až 22  neustanovuje inak.

 

(4)

Tento zákon sa v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi4) vzťahuje aj na osoby, o ktorých to tieto osobitné predpisy ustanovia.

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 95/2019 Z. z. o informačných systémoch verejnej správy
Garant Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky


Dátum platnosti March 27, 2019
Dátum účinnosti May 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Informačné systémy verejnej správy a eGovernment