Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia


Popis

Úplný názov zákona:

 

11/2019 Z. z.

ZÁKON z 5. decembra 2018 o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon upravuje pravidlá riešenia sporov medzi Slovenskou republikou a

 

a) iným členským štátom Európskej únie (ďalej len „členský štát“), ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia“),

b) štátom, s ktorým Slovenská republika uzavrela zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „zmluvný štát“), ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe zmluvy“),

c) zmluvným štátom, ak tieto spory vyplývajú z výkladu a uplatňovania medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou zisku združených podnikov ratifikovanej a vyhlásenej spôsobom ustanoveným zákonom1) (ďalej len „konanie o zamedzení dvojitého zdanenia na základe dohovoru“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 11/2019 Z. z. o pravidlách riešenia sporov týkajúcich sa zdanenia
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti Dec. 5, 2018
Dátum účinnosti July 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Dane, clá a účtovníctvo
Podoblasť Priame dane a poplatky