Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu


Popis

Úplný názov zákona:

 

170/2018 Z. z.

ZÁKON z 15. mája 2018 o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

Predmet úpravy (§ 1)

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) práva a povinnosti súvisiace s poskytovaním služieb cestovného ruchu na základe zmluvy o zájazde alebo s poskytovaním spojených služieb cestovného ruchu podľa  § 4,

b) pôsobnosť orgánov verejnej správy v oblasti cestovného ruchu,

c) niektoré podmienky podnikania v cestovnom ruchu,

d) zodpovednosť a sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu

 

a) poskytované na čas kratší ako 24 hodín, ak ich súčasťou nie je ubytovanie,

b) poskytované príležitostne, len obmedzenej skupine cestujúcich a bez cieľa dosiahnutia zisku, alebo

c) zakúpené na základe rámcovej zmluvy, ktorej predmetom je zabezpečenie služieb cestovného ruchu v súvislosti s pracovnými cestami, uzatvorenej medzi obchodníkom a inou osobou, ktorá pri uzatváraní a plnení zmluvy koná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti alebo povolania, alebo osobou, ktorá koná v jej mene alebo na jej účet.

 

(3)

Na oblasti upravené týmto zákonom sa vzťahuje Občiansky zákonník a osobitný predpis,1) ak tento zákon neustanovuje inak.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 170/2018 Z. z. o zájazdoch, spojených službách cestovného ruchu, niektorých podmienkach podnikania v cestovnom ruchu
Garant Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Dátum platnosti May 15, 2018
Dátum účinnosti Jan. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Podnikateľské prostredie
Podoblasť Špeciálne oblasti podnikania