Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania


Popis

Úplný názov zákona: 

 

269/2018 Z. z. 

ZÁKON z 11. septembra 2018 o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania a o zmene a doplnení zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 

 

(§ 1)

 

Tento zákon upravuje vnútorný systém zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania (ďalej len „vnútorný systém“) a jeho overovanie, zriadenie a postavenie Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo (ďalej len „agentúra“) a jej konanie, udeľovanie akreditácie študijného programu a udeľovanie akreditácie habilitačného konania a konania na vymenúvanie profesorov (ďalej len „inauguračné konanie“).

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 269/2018 Z. z. o zabezpečovaní kvality vysokoškolského vzdelávania
Garant Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky


Dátum platnosti Sept. 11, 2018
Dátum účinnosti Nov. 1, 2018


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Vysoké školstvo