Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii


Popis

Úplný názov zákona:

 

157/2018 Z. z.

ZÁKON z 15. mája 2018 o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon na zabezpečenie správnosti a jednotnosti merania a meradiel v oblasti metrológie upravuje

 

a) pôsobnosť orgánov štátnej správy v oblasti metrológie,

b) meraciu jednotku a jej používanie,

c) skupiny meradiel,

d) požiadavky na národný etalón a podmienky jeho realizácie a uchovávania a dohľad nad národným etalónom,

e) certifikovaný referenčný materiál a certifikáciu referenčného materiálu,

f) požiadavky na určené meradlo,

g) použitie určeného meradla a použitie povinne kalibrovaného meradla,

h) práva a povinnosti výrobcu a dovozcu určeného meradla,

i) práva a povinnosti používateľa určeného meradla,

j) práva a povinnosti používateľa povinne kalibrovaného meradla,

k) požiadavky na spotrebiteľské balenie,

l) povinnosti prevádzkovateľa baliarne a dovozcu spotrebiteľského balenia,

m) spôsob metrologickej kontroly určeného meradla a kalibráciu povinne kalibrovaného meradla a osoby, ktoré môžu vykonávať metrologickú kontrolu a kalibráciu,

n) podmienky úradného merania,

o) požiadavky a spôsob udeľovania spôsobilosti v oblasti metrológie,

p) požiadavky na dezignovanú organizáciu,

q) autorizačné požiadavky a povinnosti a oprávnenia autorizovanej osoby,

r) registračné požiadavky a povinnosti registrovanej osoby,

s) dozor nad dodržiavaním tohto zákona,

t) ukladanie pokút,

u) vzťah Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky (ďalej len „úrad“) k zahraničiu a informačnú povinnosť úradu.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 157/2018 Z. z. o metrológii
Garant Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky


Dátum platnosti May 15, 2018
Dátum účinnosti July 21, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Legislatíva v pôsobnosti Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky