Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021


Popis

Úplný názov zákona:

 

223/2019 Z. z.

ZÁKON z 18. júna 2019 o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

Tento zákon ustanovuje rozsah a spôsob vykonania sčítania obyvateľov, domov a bytov v roku 2021 (ďalej len „sčítanie“) ako osobitného druhu štatistického zisťovania realizovaného vo verejnom záujme pre potreby plnenia úloh podľa medzinárodnej zmluvy, ktorou je Slovenská republika viazaná,1) alebo osobitných predpisov2) orgánmi verejnej moci v Slovenskej republike a Európskou úniou v oblastiach, ktoré patria do jej pôsobnosti, rozhodujúci okamih sčítania, dobu sčítania, povinnosti osôb súvisiacich so sčítaním, pôsobnosť orgánov štátnej správy na účel sčítania, pôsobnosť obcí na účel sčítania a poskytovanie získaných údajov.

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 223/2019 Z. z. o sčítaní obyvateľov, domov a bytov v roku 2021
Garant Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 18, 2019
Dátum účinnosti Sept. 1, 2019


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Všeobecná vnútorná správa