Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách


Popis

Úplný názov zákona:

 

149/2020 Z. z.

ZÁKON zo 4. júna 2020 o mimoriadnych štátnych zárukách a o doplnení niektorých zákonov Národná rada Slovenskej republiky sa uzniesla na tomto zákone:

 

(§ 1) Základné ustanovenia

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) poskytovanie mimoriadnych štátnych záruk Slovenskou republikou Európskej únii zastúpenej Európskou komisiou (ďalej len „Komisia“) na zriadenie Európskeho nástroja dočasnej podpory na zmiernenie rizík nezamestnanosti v súvislosti s negatívnymi následkami pandémie, ktorá vznikla z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2,1)

b) správu mimoriadnych štátnych záruk,

c) realizáciu mimoriadnych štátnych záruk.

 

(2)

V súvislosti so záväzkami, ktoré vyplývajú Slovenskej republike z osobitného predpisu,1) môže Ministerstvo financií Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo financií“) poskytnúť, spravovať a realizovať mimoriadne štátne záruky.

 

(3)

Na poskytnutie mimoriadnych štátnych záruk sa nevzťahujú ustanovenia osobitného predpisu upravujúce štátne záruky.2)

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 149/2020 Z. z. o mimoriadnych štátnych zárukách
Garant Ministerstvo financií Slovenskej republiky


Dátum platnosti June 4, 2020
Dátum účinnosti June 11, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Financie
Podoblasť Ďalšie zákony Ministerstva financií