Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska


Popis

Úplný názov zákona:

 

371/2019 Z. z.

ZÁKON zo 16. októbra 2019 o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska a o zmene a doplnení niektorých zákonov

 

 

(§ 1) Predmet úpravy

 

(1)

Tento zákon upravuje

 

a) základné požiadavky na detské ihrisko,

b) základné povinnosti pri sprístupňovaní detského ihriska verejnosti,

c) kontrolu detského ihriska,

d) oprávnenie na výkon kontroly detského ihriska,

e) dohľad Slovenskej obchodnej inšpekcie1) (ďalej len „orgán dohľadu“) nad bezpečnosťou detských ihrísk,

f) sankcie za porušenie povinností ustanovených týmto zákonom.

 

(2)

Tento zákon sa nevzťahuje na detské ihrisko s obmedzeným prístupom, ktoré je určené výlučne na domáce používanie. 

 

 

Odkaz na Slov-lex

Linka Zákon č. 371/2019 Z. z. o základných požiadavkách na bezpečnosť detského ihriska
Garant Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky


Dátum platnosti Oct. 16, 2019
Dátum účinnosti Jan. 1, 2020


Kategória aktu Regulačný akt Slovenskej republiky
Druh aktu Zákon
Oblasť Ochrana spotrebiteľa