Právne predpisy Slovenskej republikyNázov dokumentu Garant Linka
1. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci (zákon o štátnej pomoci) PMÚ SR Linka na strom
2. Zákon č. 136/2001 Z. z. o ochrane hospodárskej súťaže a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 347/1990 Zb. o organizácii ministerstiev a ostatných ústredných orgánov štátnej správy Slovenskej republiky PMÚ SR Linka na strom
3. Vyhláška č. 172/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o programe zhovievavosti PMÚ SR Linka na strom
4. Vyhláška č. 171/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o podmienkach urovnania PMÚ SR Linka na strom
5. Vyhláška č. 170/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti oznámenia koncentrácie PMÚ SR Linka na strom
6. Vyhláška č. 169/2014 Z. z., ktorou sa ustanovujú prahové hodnoty na určenie, či dohoda medzi podnikateľmi, zosúladený postup podnikateľov alebo rozhodnutie združenia podnikateľov má zanedbateľný účinok na hospodársku súťaž PMÚ SR Linka na strom
7. Oznámenie č. 59/2017 Z. z. PMÚ SR Linka na strom
8. Oznámenie č. 132/2019 Z. z. PMÚ SR Linka na strom