Základné informácie o regulácii

Regulácia
Cestovná agentúra – vymedzenie pojmu
Citácia
Cestovnou agentúrou je obchodník, ktorý v rozsahu predmetu podnikania
a) vytvára kombinácie služieb cestovného ruchu, ktoré nie sú zájazdom, ponúka a predáva ich inej cestovnej kancelárii alebo cestovnej agentúre na účel ďalšieho predaja,
b) ponúka a predáva služby cestovného ruchu,
c) sprostredkúva predaj služieb cestovného ruchu pre inú cestovnú kanceláriu, cestovnú agentúru alebo iné osoby, najmä dopravcov alebo prevádzkovateľov ubytovacích zariadení,
d) sprostredkúva predaj zájazdov pre inú cestovnú kanceláriu; zmluva o zájazde sa musí uzatvoriť v mene cestovnej kancelárie, pre ktorú sa zájazd sprostredkúva, a táto zodpovedá za plnenie zmluvy o zájazde,
e) predáva predmety súvisiace s cestovným ruchom.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 5, Článok I
Predmet regulácie Cestovná kancelária a jej prevádzka (Paragraf 5)
Kategória regulácie Povinnosť
Vymedzenie
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná agentúra
Nepriame právo Cestovná agentúra
Cestovná kancelária
Dopravca
Prevádzkovateľ ubytovacích zariadení
Vymedzenie Cestovná agentúra
Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Obchodník
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e1599ff55a9380d4eefe3c0
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-5.odsek-5


Počet zobrazení: 429