Základné informácie o regulácii

Regulácia
Cestujúci
Citácia
Na účely tohto zákona sa rozumie:
b) cestujúcim fyzická osoba, ktorá uzatvára zmluvu o zájazde alebo zmluvy tvoriace spojené služby cestovného ruchu alebo ktorej majú byť poskytnuté služby cestovného ruchu na základe uzatvorenej zmluvy o zájazde alebo zmlúv tvoriacich spojené služby cestovného ruchu
Legislatívna lokalizácia Písmeno b), Paragraf 2, Článok I
Predmet regulácie Vymedzenie niektorých pojmov (Paragraf 2)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Definícia a vymedzenie pojmov
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Všetky dotknuté subjekty
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16dfa08cab0c249f848486
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-2


Počet zobrazení: 344