Základné informácie o regulácii

Regulácia
Čiastočné odmietnutie náhradného zájazdu cestujúcim
Citácia
Cestujúci, ktorý uzatvoril zmluvu o zájazde, je oprávnený náhradný zájazd písomne odmietnuť do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o náhradnom zájazde len čiastočne, ak sa aspoň na jedného cestujúceho uvedeného v zmluve o zájazde vzťahuje niektorá zo situácií podľa odseku 4.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7db405cf05ef1503b12a96
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-5


Počet zobrazení: 356