Základné informácie o regulácii

Regulácia
Činnosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku v prípade, ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu
Citácia
Ak cestovná kancelária z dôvodu svojho úpadku nezabezpečí repatriáciu, poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku bezodkladne po overení pravdivosti oznámenia o úpadku
a) poskytne finančné plnenie cestovnej kancelárii na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania,
b) poskytne finančné plnenie podnikateľovi na účely zabezpečenia repatriácie vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania podľa zmluvy predloženej cestovnou kanceláriou podľa § 11 ods. 2, alebo
c) zabezpečí repatriáciu vrátane nevyhnutného ubytovania a stravovania prostredníctvom svojho povereného zamestnanca alebo zmluvne dohodnutého podnikateľa.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 13, Článok I
Predmet regulácie Povinnosti cestovnej kancelárie v prípade úpadku (Paragraf 13)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Cestovná kancelária
Podnikateľ, ktorý v prípade úpadku cestovnej kancelárie zabezpečí repatriáciu
Súvisiace subjekty Poverený zamestnanec poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku
Zmluvne dohodnutý podnikateľ
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15cd1fb3ad04631da3d378
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-13.odsek-3


Počet zobrazení: 357