Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie
Citácia
Cestovná kancelária je povinná
a) označiť predajné miesto a materiály propagujúce zájazdy alebo spojené služby cestovného ruchu a iné materiály, ktoré sa týkajú predaja zájazdov alebo spojených služieb cestovného ruchu určené pre cestujúceho vrátane ich elektronických podôb slovami „cestovná kancelária“, ak toto označenie neobsahuje obchodné meno,
b) informovať cestujúceho pri propagácii alebo pri ponuke pred predajom zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu, pre ktorého obchodníka je predaj zájazdu, spojenej služby cestovného ruchu alebo jednotlivej služby cestovného ruchu sprostredkovaný,
c) plniť povinnosti podľa § 11 a 12,
d) písomne poveriť zástupcu, na ktorého sa môže cestujúci v ťažkostiach v priebehu celého zájazdu obrátiť so žiadosťou o pomoc a ktorý je oprávnený prijímať a vybavovať reklamácie cestujúceho počas zájazdu,
e) zabezpečovať ochranu pre prípad úpadku najmenej v rozsahu podľa § 9 ods. 2 po celý čas prevádzkovania cestovnej kancelárie tak, aby boli pri jej úpadku uspokojené všetky nároky cestujúcich podľa § 9 ods. 1.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 8, Článok I
Predmet regulácie Ďalšie osobitné povinnosti cestovnej kancelárie (Paragraf 8)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Súvisiace subjekty Obchodník
Zástupca poverený cestovnou kanceláriou
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bc080d47935b87e879c3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-8.odsek-1


Počet zobrazení: 323