Základné informácie o regulácii

Regulácia
Ďalšie povinnosti cestovnej kancelárie voči poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária je povinná poskytnúť poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku alebo kedykoľvek počas trvania tohto zmluvného vzťahu na jeho žiadosť údaje, ktoré súvisia s ochranou pre prípad úpadku, a podať k nim na žiadosť poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku vysvetlenie.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c56826d7ee5306b0785d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-4


Počet zobrazení: 404