Základné informácie o regulácii

Regulácia
Doklad o ochrane pre prípad úpadku
Citácia
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku odovzdá cestovnej kancelárii po uzatvorení zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku doklad o tejto ochrane pre prípad úpadku, ktorý obsahuje najmä sumu zabezpečujúcu ochranu pre prípad úpadku a dátum konca platnosti zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku.
Legislatívna lokalizácia Odsek 7, Paragraf 9, Článok I
Predmet regulácie Všeobecné ustanovenia o ochrane pre prípad úpadku (Paragraf 9)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Nepriame právo Cestovná kancelária
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15bdd20d4793e9fbe879c9
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-9.odsek-7


Počet zobrazení: 372