Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody liberácie cestovnej kancelárie zo zodpovednosti za škodu
Citácia
Cestovná kancelária sa môže zbaviť zodpovednosti za škodu len vtedy, ak preukáže, že porušenie zmluvy o zájazde bolo spôsobené
a) cestujúcim,
b) treťou osobou, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu, ak porušenie nebolo možné predvídať ani odvrátiť, alebo
c) neodvrátiteľnými a mimoriadnymi okolnosťami.
Legislatívna lokalizácia Odsek 2, Paragraf 23, Článok I
Predmet regulácie Náhrada škody (Paragraf 23)
Kategória regulácie Právo
Subkategória regulácie Dovolenie
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Tretia osoba, ktorá nie je poskytovateľom služieb cestovného ruchu poskytovaných v rámci zájazdu
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e171fcc7a653b5bc7500c6d
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-23.odsek-2


Počet zobrazení: 368