Základné informácie o regulácii

Regulácia
Dôvody oprávňujúce cestovnú kanceláriu požadovať od cestujúceho úhradu za poskytnutú pomoc
Citácia
Ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach v dôsledku svojho úmyselného konania alebo svojej nedbanlivosti, cestovná kancelária je oprávnená požadovať od cestujúceho za poskytnutú pomoc úhradu. Výška úhrady nesmie presiahnuť výšku skutočných nákladov, ktoré vznikli cestovnej kancelárii poskytnutím pomoci cestujúcemu
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 25, Článok I
Predmet regulácie Kontakt s cestovnou kanceláriou prostredníctvom cestovnej agentúry a povinnosť poskytnúť pomoc (Paragraf 25)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Oprávnenie
Zákaz
Dotknuté subjekty
Právo Cestovná kancelária
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172358ce05f37a330fd086
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-25.odsek-3


Počet zobrazení: 350