Základné informácie o regulácii

Regulácia
Forma a náležitosti oznámenia o náhradnom zájazde
Citácia
Oznámenie o náhradnom zájazde má písomnú formu a doručuje sa na trvanlivom nosiči spôsobom, akým bola cestujúcemu doručená zmluva o zájazde, ak sa strany nedohodli inak. Oznámenie o náhradnom zájazde obsahuje najmä informáciu o
a) sume platieb prijatých na základe zmluvy o zájazde,
b) tom, že základné znaky služieb cestovného ruchu obsiahnuté v zmluve o zájazde môžu byť po dohode s cestujúcim pri náhradnom zájazde zmenené,
c) práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde podľa § 18.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 33a, Článok I
Predmet regulácie Prechodné ustanovenia súvisiace s mimoriadnou situáciou týkajúcou sa ochorenia COVID-19 (Paragraf 33a)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5f7db405cf05ef621ab12a99
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-33a.odsek-3


Počet zobrazení: 352