Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informácie poskytované cestovnou kanceláriou poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku
Citácia
Cestovná kancelária poskytne pred uzatvorením zmluvy zabezpečujúcej ochranu pre prípad úpadku poskytovateľovi ochrany pre prípad úpadku pravdivé a úplné údaje najmä o
a) ponúkaných druhoch zájazdov a predpokladanom počte predaných zájazdov a počte cestujúcich,
b) spojených službách cestovného ruchu, ktoré bude sprostredkúvať, a tiež o tom, či bude ich súčasťou aj preprava, za ktorú je cestovná kancelária zodpovedná,
c) predpokladanom počte sprostredkovaných spojených služieb cestovného ruchu a počte cestujúcich,
d) predpokladanej sume platieb prijatých od cestujúcich alebo v ich mene za zájazdy a služby cestovného ruchu tvoriace spojené služby cestovného ruchu.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 11, Článok I
Predmet regulácie Ustanovenia súvisiace s informačnou povinnosťou cestovných kancelárií voči poskytovateľom ochrany pre prípad úpadku (Paragraf 11)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15c4f526d7ee62edb0785c
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-11.odsek-1


Počet zobrazení: 358