Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť cestovnej kancelárie v prípadoch podľa § 20, ods. 2 tohto zákona
Citácia
Cestovná kancelária v prípadoch podľa odseku 2 bezodkladne informuje cestujúceho jednoznačným, zrozumiteľným a určitým spôsobom na trvanlivom nosiči o
a) navrhovaných zmenách a o ich vplyve na cenu zájazdu,
b) práve cestujúceho navrhované zmeny v určenej primeranej lehote prijať alebo odstúpiť od zmluvy o zájazde bez zaplatenia odstupného,
c) skutočnosti, že ak cestujúci v lehote podľa písmena b) neprijme navrhované zmeny zmluvy o zájazde, zmluva o zájazde zanikne, a
d) cene náhradného zájazdu podľa odseku 4, ak je takýto náhradný zájazd cestujúcemu ponúknutý.
Legislatívna lokalizácia Odsek 3, Paragraf 20, Článok I
Predmet regulácie Zmena iných podmienok zmluvy o zájazde (Paragraf 20)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Cestovná kancelária
Nepriame právo Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16e7d1faccd32d226ab5dd
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-20.odsek-3


Počet zobrazení: 396