Základné informácie o regulácii

Regulácia
Informačná povinnosť obchodníka, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, a táto viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu
Citácia
Obchodník, ktorý uzatvorí s cestujúcim zmluvu o poskytnutí služby cestovného ruchu, ktorá viedla k vytvoreniu spojených služieb cestovného ruchu, je povinný o tom bezodkladne a preukázateľne informovať cestovnú kanceláriu. Pri porušení povinností podľa predchádzajúcej vety zodpovedá za splnenie povinností podľa odsekov 1 a 2 tento obchodník.
Legislatívna lokalizácia Odsek 5, Paragraf 15, Článok I
Predmet regulácie Poskytovanie informácií pred sprostredkovaním spojených služieb cestovného ruchu (Paragraf 15)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Príkaz
Dotknuté subjekty
Povinnosť Obchodník
Nepriame právo Cestovná kancelária
Súvisiace subjekty Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e15d69dacc0fb2a3c456f06
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-15.odsek-5


Počet zobrazení: 355