Základné informácie o regulácii

Regulácia
Kontaktné miesto a jeho úlohy
Citácia
Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky (ďalej len „ministerstvo hospodárstva“) plní úlohy kontaktného miesta Slovenskej republiky v rámci siete kontaktných miest členských štátov Európskej únie, a to najmä tým, že
a) uľahčuje spoluprácu a dohľad nad obchodníkmi, ktorí podnikajú cezhranične,
b) poskytuje všeobecné informácie o zabezpečení ochrany pre prípad úpadku,
c) odpovedá na žiadosť kontaktného miesta iného členského štátu Európskej únie o overenie zabezpečenia ochrany pre prípad úpadku cestovnej kancelárie s miestom podnikania alebo so sídlom v Slovenskej republike, a to najneskôr do 15 pracovných dní od doručenia tejto žiadosti.
Legislatívna lokalizácia Odsek 1, Paragraf 29, Článok I
Predmet regulácie Kontaktné miesto (Paragraf 29)
Kategória regulácie Povinnosť
Nepriame právo
Subkategória regulácie Pravidlo
Dotknuté subjekty
Povinnosť Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky
Nepriame právo Kontaktné miesto členského štátu Európskej únie
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária s miestom podnikania alebo so sídlom v Slovenskej republike
Členský štát Európskej únie
Obchodník, ktorý podniká cezhranične
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e172649ce05f31ca20fd08e
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-29.odsek-1


Počet zobrazení: 380