Základné informácie o regulácii

Regulácia
Lehota na uplatnenie práva cestujúceho na reklamáciu zájazdu
Citácia
Cestujúci má právo uplatniť reklamáciu zájazdu do dvoch rokov od skončenia zájazdu, alebo ak sa zájazd neuskutočnil, odo dňa, keď sa mal zájazd skončiť podľa zmluvy o zájazde. Ak je to možné, cestujúci pri uplatnení reklamácie priloží písomný záznam podľa odseku 8.
Legislatívna lokalizácia Odsek 9, Paragraf 22, Článok I
Predmet regulácie Zodpovednosť za poskytovanie zájazdu (Paragraf 22)
Kategória regulácie Právo
Povinnosť
Subkategória regulácie Oprávnenie
Pravidlo
Dotknuté subjekty
Právo Cestujúci
Povinnosť Cestujúci
Linka strom Knowww https://knowww.eu/nodes/5e16f0c7faccd3963e6ab5f3
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-22.odsek-9


Počet zobrazení: 364