Základné informácie o regulácii

Regulácia
Minimálne obsahové náležitosti zmluvy o zájazde alebo potvrdenia o uzatvorení zmluvy o zájazde
Citácia
Zmluva o zájazde alebo potvrdenie o uzatvorení zmluvy o zájazde musí obsahovať informácie uvedené v § 14 ods. 2 a
a) osobitné požiadavky cestujúceho, s ktorými cestovná kancelária súhlasila,
b) informáciu o tom, že cestovná kancelária
1. zodpovedá za poskytovanie zájazdu podľa § 22 a
2. je povinná poskytnúť pomoc podľa § 25, ak sa cestujúci ocitne v ťažkostiach,
c) názov a sídlo poskytovateľa ochrany pre prípad úpadku a jeho kontaktné údaje,
d) meno, adresu, elektronickú adresu a telefonický kontakt, prípadne faxový kontakt cestovnou kanceláriou povereného zodpovedného zástupcu alebo iného subjektu, prostredníctvom ktorého sa cestujúci môže rýchlo kontaktovať s cestovnou kanceláriou a účinne s ňou komunikovať, žiadať o pomoc v ťažkostiach alebo reklamovať zájazd, ak porušenie zmluvy o zájazde zistí počas poskytovania zájazdu,
e) informáciu o oznamovacej povinnosti cestujúceho podľa § 22 ods. 2,
f) informácie, ktoré umožňujú priamy kontakt s maloletým alebo s osobou, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu, ak na základe zmluvy o zájazde, ktorej súčasťou je ubytovanie, cestuje maloletý bez sprievodu rodiča alebo inej oprávnenej osoby,
g) informácie o postupoch uplatňovania a vybavovania reklamácií, sťažností a podnetov cestujúcich a o možnosti a podmienkach riešenia sporu prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov podľa osobitného predpisu alebo aj o subjekte alternatívneho riešenia sporov, v ktorého pôsobnosti je obchodník, a informácie o platforme alternatívneho riešenia sporov,
h) informácie o práve cestujúceho postúpiť zmluvu o zájazde inému cestujúcemu podľa § 18.
Legislatívna lokalizácia Odsek 4, Paragraf 16, Článok I
Predmet regulácie Zmluva o zájazde (Paragraf 16)
Kategória regulácie Vymedzenie
Subkategória regulácie Ustanovenie
Dotknuté subjekty
Vymedzenie Všetky dotknuté subjekty
Súvisiace subjekty Cestovná kancelária
Cestujúci
Maloletá osoba
Osoba, ktorá za maloletého nesie zodpovednosť v mieste pobytu
Poskytovateľ ochrany pre prípad úpadku
Subjekt poverený cestovnou kanceláriou
Zástupca poverený cestovnou kanceláriou
Linka strom Knowww u
Linka Slov-lex https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2018/170/20190601#paragraf-16.odsek-4


Počet zobrazení: 1338